DelarocheNapoleon

נפוליאון, פול דלרוש

https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon#/media/File:DelarocheNapoleon.jpg

באלכסון ב
§ מדיה |