Roni Someck Wittgenshtein 1

לודוויג ויטגנשטיין, רוני סומק

לודוויג ויטגנשטיין, איור מאת רוני סומק (באדיבות האמן)

באלכסון ב
§ מדיה |