DelarocheNapoleon-602x439

נפוליאון 1814, דלרוש

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/DelarocheNapoleon.jpg

באלכסון ב
§ מדיה |