Chimneys

ארובות, זיהום אוויר

https://unsplash.com/photos/vssxR0rzLxg

באלכסון ב
§ מדיה |