663px-Ilya_Efimovich_Repin_(1844-1930)_-_Portrait_of_Leo_Tolstoy_(1887)

טולסטוי, אליה רפין

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%94_%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%9F#/media/File:Ilya_Efimovich_Repin_(1844-1930)_-_Portrait_of_Leo_Tolstoy_(1887).jpg

באלכסון ב
§ מדיה |