רועי בושי - Jabalia 199394 מתוך התערוכה בלתי מסווג שאצרה מעין אמיר