1200px-Hugo-Chavéz_Vota

הוגו צ'אווס, דמוקרטיה

https://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez#/media/File:Hugo-Chav%C3%A9z_Vota.jpg

באלכסון ב
§ מדיה |