1080px-Hatzerim_240615_Yasur_01

יסעור, מסוק

https://he.wikipedia.org/wiki/סיקורסקי_CH-53_סי_סטליון#/media/קובץ:Hatzerim_240615_Yasur_01.jpg

באלכסון ב
§ מדיה |