ירושלים תשע שבע עשרה

יָד עָל יָדִית נוּן הָפוּכָה שֶל מָתֶכֶת הִיא פּוֹתָחָת אֶת הָדֶלֶת לָפִּיצוּץ שֶֶל הָפְּרָחִים, הֶם אָדוּמִים וֶבָּפָּנִים וֶבָּלֶמָעלָה הָשְֹרָכִים שֶעָפִים עִם הָרוּח, הֶם כְּתָמִים שֶל הָדָמִים שָם בָּבֶּתוֹך שֶל הָיָרוֹק, וֶהָיָרוֹק זֶה גָם שְֹרָכִים שֶעוֹלִים בָּסוֹרָגִים וֶמִתְלָבְּשִים גָם עָל הָגֶשֶר שֶל הָעֶץ וֶאָחָרָיו הֶם מֶדָלְגִים עָל הָקִירוֹת, הֶם זוֹרְקִים עָל עָמוּדִים וֶמֶגִיעִים גָם לָגָגוֹת, וֶאָחְרֶי שָלוֹש שְנִיוֹת שֶשוּב מִסְתָכְּלִים הֶם בָּדֶרֶך כְּבָר לֶרָבִּין וֶלֶרוֹטְבֶּרְג. הָיָרוֹק זֶה גָם הָרָחָש הָעָמוֹק שֶל הָשִֹיחִים שֶמֶחָכְּכִים עָלִים בֶּלֶב שֶל חָשֶכָה. הָיָרוֹק זֶה גָם הָיָעָר שֶסוֹגֶר וֶפּוֹתֶח שְבִילִים, שֶבֶּין הָעָנָפִים עוֹד אֶפְשָר לִרְאוֹת בָּחוּץ אֶת הָבָּתִים וֶאוֹרוֹת נוֹצֶצִים בָּמֶרְחָק אָבָל שֶעָכְשָיו יֶש לוֹ רָק פְּנִימָה שֶל הָלָילָה. שְבִיל לָבָן שֶל לָילָה בֶּטוֹן וֶאָבָנִים, הָעָלִים שֶהֶם בָּרוּח, הָמָים הֶם זוֹרְמִים כְּמוֹ בֶּבֶּתוֹך הָאָדָמָה, הָכֹּל אָתָה שָחוֹר וֶכֹּל הָעֶצִים זָזִים כְּמוֹ עֶץ אֶחָד בָּקוֹר וֶבָּרוּח בֶּין גְזָעִים וֶצָמָרוֹת. בֶּתוֹך בֶּאֶר עָתִיקָה שֶמִתְחָבֶּאת שָם בָּטֶירוּף שֶל הָרוּח גְזָעִים וֶצָמָרוֹת. בֶּתוֹך הָלָלֶכֶת לֶאִיבּוּד שֶל הָשְבִיל הָקָטָן שֶנִכְנָס בֶּין הָצְמָחִים שֶסוֹגְרִים עָלָיו לֶאָט וֶהֶם אָכְלוּ אוֹתוֹ לֶגָמְרֶי אָבָל לֹא מֶוָותְרִים, אָבָל צָרִיך לָחְזוֹר אָחוֹרָה אָבָל מֶעִיזִים לֶהִכָּנֶס לֶמָקוֹם שֶל צִמְחִיָה שֶכְּבָר אִי אֶפְשָר לִנְשוֹם שֶָם לֶהָחְזִיק בֶּין הָגְזָעִים שֶהֶם זָזִים כְּמוֹ נָחָשִים לֶהִתָפֶס שָם בָּרָאשִים שֶל הָשָֹרָך כְּשֶהוּא יָרוֹק לֶהִיבָלָע עִם הָעָלִים. אָבָל הָיָעָר לֹא סוֹגֶר הוּא רָק פּוֹתֶח מֶקוֹמוֹת, שִבְעָה שְבִילִים כְּמוֹ יָדָיים בָּשִֹיחִים שֶמֶחָפְּשֹוֹת וֶלֹא מוֹצְאוֹת אוֹ כֶּן הוֹלְכוֹת אָבָל לֶשוּם דָבָר, שְבִיל שְמִינִי יוֹצֶא אָבָל בֶּאֶמְצָע קָבָּשִיטוֹ לָכְּנִיסָה שֶל הָשְכוּנָה שֶל הָבָּתִים הָקְטָנִים כְּמוֹ הָבָּתִים שֶל הָבּוּבּוֹת אָבָל זֹאת שְכוּנָה שֶל בֶּית קְבָרוֹת הָעוֹבֶדֶת שֶל הָקָרֶפוּר מוֹצִיאָה אֶת הָרֹאש מֶהָחָלוֹן וֶאוֹמֶרֶת, כּוּלָנוּ בָּקְבָרִים כָּאן וֶהִיא מוֹצִיאָה עוֹד אֶת הָרֹאש וֶפּוֹתָחָת כָּפְתוֹרִים בָּחוּלְצָה וֶמָרְאָה אֶת הָחִיבּוּר שֶל הָפְּלָסְטִיק שָם לָגוּף וֶהִיא כְּלוּאָה בָּגֶהֶנוֹם שֶל הָנָחָש. עוֹד שְבִיל שוּב מִסְתָיֶים בֶּקָפִּיטָל אָבָל הָפָּעָם בָּמִיקְרוֹסֶנְטְרוֹ מוּל דוּכָן שֶל מָמְתָקִים וֶסִיגָרְיוֹת שֶל עֶשֶֹר בֶּקוּפְסָא, שְבִיל אָחֶר מוֹבִיל בֶּין שָֹרָך וֶעָלִים לֶמִקְדָש הָהָקְרָבוֹת שֶל הָוָואקָה דֶה לָה לוּנָה, בָּסוֹף כּוּלָם חוֹזְרִים לָהָר, לָשִֹיחִים הָיֶרוּקִים שֶצוֹמְחִים עָל הָבֶּאֶר, לָשָֹפָה שֶל אָבָנִים עָתִיקוֹת לָיֶרוֹקֶת שֶגְדֶלָה בֶּחָרָכִים שֶל הָקִירוֹת וֶמִתְפּוֹרֶרֶת שָם בָּעוֹמֶק. הִסְתָחְפוּת בֶּין הָעֶצִים וֶתָמִיד בָּשְבִילִים. פֹּה וֶשָם אוֹרוֹת שֶל רֶפָאִים מֶלָבִּים בָּשִֹיחִים בֶּיָרוֹק. שְאָר הָזְמָן זֶה לָילָה שָחוֹר שֶל הָצְמָחִים, לִפְעָמִים הָגָן מָרְגִיש כְּמוֹ גָן בֶּתוֹך הָאָדָמָה, שְלוֹשָה סָפְסָלִים מֶסוּדָרִים בֶּחֶת, מִבְנִים עָתִיקִים, מָעָגָל צִמְחִיָה, עֶצִים וֶשִֹיחִים גְדֶלִים בָּאָדָמָה בֶּתוֹך הָאָדָמָה וֶשְנֶי עֶצִים שֶל זָית עִם צָמֶרֶת שֶהִתְחָבְּרָה לֶאָט גָם הֶם נִרְאִים כְּמוֹ כְּנִיסָה לֶאָחוּזָה שֶל עָצָמוֹת מִתָחָת לָלוֹבֶן הָקָר שֶל הָיָרֶח, תִרְאוּ אֶיך הָיָרֶח מֶרָצֶד עָל הָעֶצִים מֶהָעֶבֶר הָאָחֶר שֶל הָכְּנִיסָה, אֶיך שֶנִכְנָסִים הָגָן נֶעֶלָם בֶּהָדְרָגָה וֶהָגְזָעִים הֶם מִתְפָּתְלִים כְּמוֹ נָחָשִים שֶל הָפְּלָדָה נוֹזְלִית, כֹּל כָּך לֶאָט, עָד שֶהָשָעָר נִסְגָר וֶכֹּל מָה שֶנִשְאָר לָעָשֹוֹת זֶה לָלֶכֶת כֹּל כָּך קָשֶה וֶרָע בֶּין קִירוֹת מֶשוּלָדִים וֶלֶהִכָּנֶס לָאָחוּזָה כְּשֶהָבּוּם שֶל הָיָרֶח כְּמוֹ גוּפָה שֶל כּוֹכָב הִיא מִתְנָדְנֶדֶת וֶתְלוּיָה מֶהָשָמָיים. אֶיך הָכֹּל הָפָך לֶאָחוּזָה שֶל הָשְלָדִים. הָכֹּל לָבָן מֶעֶצֶם, הָקִירוֹת הָיָדִית שֶל הָכְּנִיסָה, הִיא פּוֹתָחָת לֶאוּלָמוֹת נוֹצֶצִים שֶל עָצָמוֹת אָדָם, נִבְרָשוֹת מֶשוּיָפוֹת, מִסְגָרוֹת שֶל כְּלוּב צְלָעוֹת עִם תְמוּנוֹת שֶל הָמָוֶות, חָדְרֶי כְּנָסִים עָנָקִיים שֶל גוּלְגָלוֹת, רָחָבוֹת רִיקוּדִים, הָכֹּל נוֹצֶץ וֶמֶפוֹאָר, הָיָרֶח מֶטָפְטֶף אֶת הָחוֹמֶר הָלָבָן דֶרֶך זְכוּכִית הָעָכָּבִיש שֶל הָתִקְרוֹת. כָּמָה אֶפְשָר חָיים שֶל יָרֶח! דֶרֶך הָקוּרִים הָדָקִים הָדָקִים שֶל הָאוֹר הָלָבָן נִשְפָּך מִלֶמָעלָה רִיר שֶל קוּרִים, רָגְלָיים שֶֹעִירוֹת שֶמוֹרִידוֹת שָם גוּף שָחוֹר לָאָדָמָה. פֶּה שָחוֹר מֶזִיל מִרִיר עָל שְבָע עֶשְֹרֶה רָגְלָיים. חִיוּך שָחוֹר מָגְעִיל אֶת הָלָילָה. אֶין מָקוֹם לִבְרוֹח בֶּאָחוּזָה שֶל הָשְלָדִים, אֶין חָלוֹן הָחוּצָה, אֶין מָקוֹם לִבְרוֹח, הָחִיוּך פּוֹתֶח פֶּה שֶל שִינָיים אָדוּמוֹת וֶמֶדָמֶם וֶמִתְקָרֶב וֶמִתְקָרֶב. טִיפָּה אָחָת נוֹפֶלֶת לָקָרְקָע. הָאָדָמָה הִיא מֶקִיאָה מִכֶּאֶבִים. הָפֶּה הָשָחוֹר אוֹמֶר אָנִי אוֹכֶל אוֹתְךָ וֶעוֹלֶה בֶּחָזָרָה,

כֹּל כָּך לֶאָט בָּקוּרִים הָלֶבָנִים,

מֶעָל גְבָעוֹת שְחוֹרוֹת וֶאָחוּזוֹת שֶל הָשְלָדִים,

מֶעָל עוֹלָם עָצוּר וֶשוֹמֶם שֶל עָצָמוֹת

בָּקוּרִים הָלֶבָנִים אֶל הָיָרֶח.

רוּח שֶל הָלָילָה עוֹבֶרֶת בָּבְּרוֹשִים. הָשָֹרָך מֶסָיֶים עִם הָגֶשֶר שֶל מָנְדֶל וֶמָתְחִיל לֶכָסוֹת אֶת הָבִּנְיָין. אוֹקְיָינוּס שָקֶט וֶאִיטִי, יָרוֹק שֶל עָלִים שֶנִפְתָחִים בֶּתוֹך עָצְמָם וֶמֶגָלִים עוֹד עָלִים, לֶאָט כְּמוֹ מָתֶכֶת קָרָה, לֶאָט עָל הָשְבִילִים וֶבֶּין פְּרָצִים שֶל צִמְחִיָה שֶגָם כָּכָה הֶם זָזִים כְּמוֹ שֶצְמָחִים מִתָחָת לָמָים, שְכָבוֹת עָל הָשְכָבוֹת הָכֹּל יָרוֹק וֶנָחָשִי הָכֹּל נִסְחָף אָדָמָה, שוֹרָשִים, אָבָנִים, הָכֹּל הוֹלֶך זְרָדִים, חָתִיכוֹת שֶל עָנָפִים הָכֹּל נִדְחָף, לִיפּוֹל לָיֶרִידוֹת שֶל הָגָן וֶלָעָבוֹר אֶת הָגָדֶר לֶעִיסָאוִויָה. הָלִיכָה שֶל בֶּין עֶצִים וֶבֶּין אוֹרוֹת שֶל רֶפָאִים. הֶם נִרְאִים כֶּאִילוּ שָם אָבָל זֶה לֹא בֶּאֶמֶת. בָּצְדָדִים שֶל הָשְבִיל שִֹיחִים שֶנִרְאִים כֶּאִילוּ בָּאוּ וֶשָֹרְפוּ אוֹתָם וֶהָשָֹרָך הוּא מִתְפָּתֶל עָל הָגְזָעִים. אָחָר כָּך זֶה לִנְשוֹם שָֹרָך. אָחָר כָּך זֶה כְּבָר לֹא בֶּין הָשְבִילִים. אָחָר כָּך זֶה בָּיָעָר הָסָגוּר וֶחָשוּך נוֹרָא שֶכֹּל הָצְמָחִים הֶם אוֹמְרִים אֶת הָשֶמוֹת שֶל עָצְמָם אָבָל בֶּדִיבּוּר שֶל הָצְמָחִים שֶאִי אֶפְשָר לֶהָבִין וֶזֶה מָזָל שֶאִי אֶפְשָר כִּי אִם הָיָה אֶפְשָר זֶה הָיָה נוֹרָא, הָשֶם הָקָר הָיָה מָחְלִיק בָּתֶעָלוֹת שֶל הָאוֹזְנָיים אוֹ יוֹרֶד בָּגָרוֹן וֶאֶיזֶה שִינוּי שֶל הָצוּרָה בִּדְיוּק הִתְחִיל, אוּלָי הוּא יָתְחִיל בֶּעוֹד דָקָה אוּלָי הוּא כְּבָר עָכְשָיו, הָמוֹח הָשָֹרָך לוֹקֶח עוֹד וֶעוֹד מוֹחוֹת וְרוּדִים וֶצוֹבֶעָ אוֹתָם בֶּיָרוֹק בָּשָחוֹר שֶל הָגוּלְגוֹלֶת, אוּלָי זֶה עָכְשָיו וֶהָשִינוּי כְּבָר הִתְחִיל, אוּלָי זֶה עוֹד מֶעָט, אוּלָי זֶה כְּבָר מִזְמָן, הָשֶם הָקָר יוֹרֶד בָּתֶעָלוֹת שֶל הָצְלִילִים וֶעוֹשֶֹה שָם אֶת הָדֶרֶך לָמוֹח. הָעֶינָיים יִפָּתְחוּ וֶיָרְאוּ אֶת הָלָבָן כְּשֶהָהָבָנָה הִיא תָעָבוֹר בֶּתוֹך הָמוֹח. גָם הָיָרֶח הוּא גָלְגָל שֶל הָלָבָן שֶמִסְתוֹבֶב וֶמִסְתָכֶּל וֶמִסְתוֹבֶב. בֶּין הָאָלוֹנִים. הָרָגְלָיים דוֹרְכוֹת עָל בָּלוּטִים בָּחָשֶכָה. בֶּין הָיָרוֹק הָמֶפוּיָח שֶל הָבְּרוֹשִים. חוֹל וֶאָדָמָה. עָלִים מֶפוּרָרִים. מִתוֹך הָאָדָמָה כְּמוֹ מִתוֹך הָזָיָה שֶל עָנָנִים רֶעִילִים יוֹצְאִים שָם גִבְעוֹלִים סְגוּלִים שֶפּוֹתְחִים בָּפְּרָחִים וֶהָכֹּל מָהִיר כְּמוֹ אָסוֹנוֹת, צְמִיחָה עִם רֶעִידוֹת, עִם תְנוּעוֹת לֹא בְּרוּרוֹת שֶל צִמְחִיָה וֶהָסָגוֹל שֶל הָבָּשָֹר הָרָע צָבוּעָ בֶּהָכֹּל, מֶהָשוֹרָשִים עָד הָפְּרָחִים הָקְטָנִים בָּקָצֶה שֶל הָגִבְעוֹלִים סָגוֹל וֶכּוֹלֶל אֶת הָאָבְקָנִים כְּמוֹ מָחוֹשִים יוֹתֶר מִידָי אָרוּכִּים שֶל הָפֶּרָח, זֹאת תְנוּעָה הָרְסָנִית שֶל צְמִיחָה, זֹאת הָקָאָה כֹּל כָּך אִיטִית שֶל צְלוֹפָח אוֹ תָמְנוּנִים בֶּמֶהִירוּת שֶל אָסוֹנוֹת וֶבָּאִיטִיוּת שֶל הָרוּח וֶבָּשֶטֶף אִי שְפִיוּת שֶל הָצְמִיחָה. הָמָשוּ הִיא לוֹחֶשֶת אֶת הָשֶם שֶל הָצֶמָח. הָשֶם הוּא מִתְפָּרֶק בֶּמָגָע עִם הָאָוִויר. וֶנִכְנָס כְּמוֹ עָנָנָת נוֹזְלִים כְּמוֹ חָנְקָן אָבָל נוֹזְלִים לָבִּפְנִים שֶל תוֹך הָאוֹזֶן וֶהוֹלֶך וֶנוֹפֶל וֶיוֹרֶד וֶמִתְגָלֶץ' שָם בָּתֶעָלוֹת וֶבָּכּוּכִים וֶבָּמֶחִילוֹת שֶל הָבִּפְנִים שֶל הָאוֹזֶן עִם כֹּל הָרֶעָשִים, יֶש שָם הָרְבֶּה רֶעָשִים אָחֶרִים שֶל כֹּל הָעוֹלָם הָמִתְפָּתֶל הוּא מִסְתוֹבֶב אָבָל הָעָנָן הָחָנְקָן הוּא מֶמָלֶא אֶת הָאוֹזֶן כְּמוֹ מֶכוֹנָת עָשָן אֶת הָמֶסִיבָּה בָּיֶסוֹדִי מִשְנוֹת הָתִשְעִים, הָכֹּל זֶה רָעָל עָנָנִים שֶהוֹלֶך בֶּמֶהִירוּת לָכִּיווּן שֶל הָמוֹח וֶזֶה עוֹד לֹא הָכֹּל יֶש גָם אֶת הָרָעָל שֶל הָשֶמוֹת הָאָחֶרִים, הָכֹּל זֶה רָע אוֹתוֹ דָבָר וֶהָעֶינָיים נִפְתָחוֹת וֶמָרְאוֹת אֶת הָלָבָן וֶהָיָרֶח מִסְתוֹבֶב וֶשוֹטֶף עִם הָלָבָן שֶלוֹ עִם קוּרִים כְּמוֹ רֶפָשִים אוֹ כְּמוֹ עִיסָה. הִיא יוֹצֶאת עָל הָעֶצִים. הִיא נוֹטֶפֶת עָל גְזָעִים וֶעָנָפִים. לָבָן עָל הָיָרוֹק שֹוֹרֶף אֶת הָעֶינָיים שֹוֹרֶף כְּמוֹ חוּמְצָה, לָבָן עָל הָיָרוֹק נִכְנָס בָּנֶשִימָה חוֹנֶק הוּא מֶעָרְפֶּל אֶת הָמָחְשָבוֹת, לָבָן עָל הָיָרוֹק תֶסֶס רִירִי וֶלָבָן שֶל חוּמְצָה בֶּתוֹך הָיָרוֹק עָד שֶאִי אֶפְשָר לִרְאוֹת חוּץ מֶהָרָעָל שוּם דָבָר וֶהָדָבָר הָיָחִיד שֶאֶפְשָר לִשְמוֹעָ זֶה אֶת הָמִילִים הָנוֹרָאִיוֹת הָאֶלֶה מִיָמִים שֶהָבָּרְזֶל הָיָה הָרֶצָח הָיָחִיד פְּצָעִים שֶל דְקִירָה חָה חָה חָה חֶרֶב תְקוּעָה בֶּתוֹך הָגָרוֹן עָד שֶהָמָוֶות בֶּנוֹזְלִים וֶגָז נִכְנֶסוּ גָם לָתְמוּנָה אָנָחְנוּ כָּאן רוֹקְדִים חָזָק בֶּתוֹך הָגֶהֶנוֹם חָה חָה חָה הוּא רָק שֶלָנוּ וֶהוּא הָכִי נוֹרָאִי חָה חָה חָה הָכִי נוֹרָאִי עִם עֶינָיים חָרוּכוֹת בָּקוּרִים הָלֶבָנִים שֶמִתְקָלְפִים מֶהָיָרֶח וֶהָיוֹרֶד עָל הָקוּרִים הוּא יוֹרֶד. הָמִגְדָל שֶל בֶּצָלְאֶל קוֹרֶן בֶּיָרוֹק עָל כֹּל הָשָמָיים שְחוֹרִים. הָגֶשֶר שֶל הָעֶץ נִרְאֶה כְּמוֹ אֶיזֶה גֶשֶר תָלוּי בָּסוֹנָה סֶלְבָטִיקָה שֶל הָטִיגְרֶה. בֶּתוֹך הָעֶצִים עָל שְבִיל שֶל אָדָמָה עִם עָלִיָה וֶיֶרִידָה בֶּין עָרֶמוֹת שֶל הָסְלָעִים. תְנוּעוֹת שֶל צִמְחִיָה. פִּינוֹת יֶשִיבָה מִתְחָבְּאוֹת בֶּתוֹך הָחוֹשֶך. מָדְרֶגוֹת יוֹרְדוֹת לֶמָטָה לָתֶהוֹם שֶל הָשָֹרָך. הָשְבִיל נִפְתָח לָאֶיזוֹר שֶל מֶעָרוֹת שֶל הָקְבָרִים. הָסָפְסָלִים מֶלֶאִים בֶּיֶרוֹקֶת. הָשְלָטִים מֶכוּסִים בֶּעָלִים מָבְרִיקִים כְּשֶהֶם בָּלָילָה. בָּרָק יָרוֹק חוֹתֶך אֶת הָשָמָיים וֶמֶאִיר לֶשְנִיָה אֶת הָגָן. וֶאָז הָכֹּל חוֹזֶר לֶחָשֶכָה. הָמָשוּ הִיא לוֹחֶשֶת שֶמוֹת בָּקְבָרִים. הָמָשוּ הִיא לוֹחֶשֶת וֶבְּלִי הָפְסָקָה. וֶהָשֶמוֹת מִתְפָּרְקִים בָּשְנִיָה שֶהֶם יוֹצְאִים מֶהָפֶּה מֶצוּלוֹת שֶלָה לֶתוֹך הָאָוִויר וֶנִכְנָסִים כְּמוֹ עָנָן שֶל תָמוּת בֶּחָנְקָנִים לָבִּפְנִים שֶל הָתוֹך שֶל הָאוֹזֶן. בְּרֶיכוֹת רֶדוּדוֹת שֶל דָגִים. מָפָּל קָטָן. בָּחוֹשֶך אִי אֶפְשָר לִרְאוֹת אָבָל כֶּן אֶפְשָר לִשְמוֹעָ אֶת הָזֶרֶם שֶל הָמָים. לֶמָטָה מִשְֹמֹאל גְזָעִים אָדוּמִים גְדֶלִים וֶזָזִים מִסָבִיב לָזְרִימָה, מָסְתִירִים לִפְעָמִים פָּחוֹת וֶלִפְעָמִים הָרְבֶּה יוֹתֶר אֶת הָקִירוֹת הָשָֹרָך שֶל מָנְדֶל וֶרָבִּין. לִפְעָמִים כֹּל מָה שֶאֶפְשָר לִרְאוֹת זֶה גְזָעִים אָדוּמִים בֶּלֶאָט שֶל חָשֶכָה. עָמוֹק בֶּתוֹך הָשָחוֹר הָיָעָר עוֹשֶֹה אֶת הָלָילָה. שְבִילִים צְדָדִיים עִם מָחְסוֹמִים כְּחוּלִים שֶל פְּלָסְטִיק, הָשְבִיל בָּאֶמְצָע הוֹלֶך כְּמוֹ פְּנִימָה לֶשֶלֶד שֶל דָג עָנָק, הָגְזָעִים הָאָדוּמִים כְּמוֹ הָצְלָעוֹת בֶּגוּף יָרוֹק שֶל לִוְויָתָן בֶּין הָשְבִילִים שֶנִכְנָסִים כֹּל כָּך עָמוֹק וֶפִּתְאוֹם יוֹצְאִים הָחוּצָה מֶהָגָן וֶזֶה רָק כֶּדֶי לִרְאוֹת אֶת הָמָכָּה שֶל הָשָֹרָך עָל הָכֹּל עָל הָמִגְדָל שֶל בֶּצָלְאֶל הָשָמָיים מִתְעָרְקִים שָם בֶּבְּרָקִים וֶהָשָֹרָך כְּבָר הִשְתָלֶט עָל כֹּל הָבִּנְיָינִים שֶמִסָבִיב לָיֶצִיאָה מֶהָגָן, עָל הָבִּנְיָין שֶל סִינָטְרָה עָל רוֹטְבֶּרְג וֶמֶאָחוֹרָה גָם מִשְפָּטִים וֶרוֹטְבֶּרְג הוּא גוּף שֶל בֶּטוֹן וֶצִמְחִיָה, הִיא עוֹלָה בָּמָדְרֶגוֹת, הִיא יוֹרֶקֶת אֶת עָצְמָה מִכֹּל הָמִרְפָּסוֹת מִכֹּל הָחוֹרִים וֶדוֹחֶפֶת לָלוֹבִּי שֶל הָחָלוֹנוֹת הָיֶרוּקִים וֶשוֹבֶרֶת אֶת הָזְכוּכִיוֹת וֶהָכֹּל זֶה רֶסִיסִים כְּשֶהָלָילָה מֶרִימָה אֶת הָרֹאש עָל הָר הָצוֹפִים וֶמֶמָלֶאת אֶת הָיָרוֹק עָד שֶאֶין פֹּה נֶשִימָה וֶמֶבִיאָה הִתְפָּתְלוּת עָל עָצָמוֹת מֶקוּמָרוֹת שֶל הָעֶצִים הָאָדוּמִים, רָאשִים שֶל הָשָֹרָך מֶעִיפִים בָּמָחְסוֹמִים, קֶצֶב וֶצְמִיחָה עָד שֶכֹּל הָשְבִילִים הֶם דוֹחָפִים לֶשְבִיל אֶחָד אֶת הָלָבָּה הָרוֹתָחָת הָזוֹעֶמֶת בֶּיָרוֹק שֶלָהֶם שֶעוֹבְרִים לֶיָד הָמָים בָּבְּרֶיכוֹת שֶל הָדָגִים וֶמִשְתָבְּצִים עָל הָשוּלָיים כְּמוֹ אָבָנִים יֶקָרוֹת כְּמוֹ אֶש שֶל תָכְשִיטִים, אִי אֶפְשָר לִרְאוֹת אֶיך הֶם עוֹבְרִים בָּרָחָבָה עִם הָתְנוּעָה שֶל הָחָיָה הָלֹא בְּרוּרָה שֶלָהֶם, הֶם נִכְנָסִים בֶּכָּמוּיוֹת לָמֶעָרוֹת שֶל הָקְבָרִים וֶמֶקִיאִים אֶת עָצְמָם הָחוּצָה וֶקָמִים וֶמָמְשִיכִים, עָכְשָיו יֶש שְנֶי גוּפִים שֶל הָשָֹרָך שֶנִדְחָפִים אֶחָד יָמִינָה לֶמָנְדֶל אֶחָד לָשְֹמֹאלָה לֶמִסְדָרוֹן שֶל שוֹרָשִים עָל הָקִירוֹת, בָּהִתְפָּצְלוּת הֶם מִתְחָלְקִים כְּמוֹ שֶהָמָים גוֹעָשִים בָּתֶעָלוֹת שֶל הָשְקָיָה וֶאָז הֶם שוּב הֶם מִתְחָבְּרִים עוֹד קְצָת לֶמָטָה, עוֹבְרִים אֶת הָגֶשֶר, עוֹבְרִים אֶת הָבֶּאֶר, עוֹבְרִים בֶּין שְנֶי הָעֶצִים שֶל הָכְּנִיסָה שֶל הָשְלָדִים, וֶלֹא מָפְסִיקִים עִם הָחֶטֶף וֶטָרָף שֶלָהֶם עָד שֶהֶם שוֹלְחִים שָֹרָך לֶאֶלֶף שְבִילִים שֶל הָגָן הָבּוֹטָנִי, סוֹחְפִים עָל הָדֶרֶך מִילְיוֹן תָוִויוֹת שֶל שֶמוֹת שֶל צְמָחִים שֶלֹא גָדֶל שָם שוּם דָבָר, עָפִים בָּמָדְרֶגוֹת הָנֶטוּשוֹת וֶפּוֹרְצִים אֶת הָשָעָר שֶל הָאוֹנִיבֶרְסִיטָה, נוֹתְנִים גָז בָּכִּיכָּר כְּמוֹ אֶיזֶה אוֹטוֹבּוּס יָרוֹק, עָפִים בָּיֶרִידָה שֶל צֶ'רְצִ'יל בֶּין רִיפּוּי וֶעִיסוּק וֶהָפָּנָסִים שֶל אָרוֹמָה, בֶּין הָבִּנְיָינִים שֶל רֶזְנִיק שֶעוֹבְרִים כֹּל כָּך מָהֶר בָּחָלוֹנוֹת וֶמִיָמִין קוֹדֶם הָדָסָה וֶמִיָד אָחָר כָּך הָבֶּית קְבָרוֹת, לִפְנֶי שֶאֶפְשָר בִּכְלָל לֶהָבִין זֶה שְֹמֹאלָה בָּכִּיכָּר וֶאִידֶלְסוֹן מֶגִיעָ כְּמוֹ שֶהוּא אָחָר כָּך נֶעֶלָם וֶאָז עוֹד קְצָת לֶמָטָה עָל קָצִיר יָמִינָה וֶשְֹמֹאלָה זֶה כְּבָר גִבְעָת הָתָחְמוֹשֶת וֶהָצוּרָה הָמֶחוּקָה שֶל הָמָטֶה הָאָרְצִי.

 

מתוך: אופק קהילה, "ירושלים תשע שבע עשרה", ירושלים: הוצאה עצמאית. יראה אור בתום פרויקט מימון המונים.

הספר מנוקד תוך התאמת השפה לחמש התנועות הנהגות בעברית המודרנית ולא על פי כללי הניקוד העברי הפורמלי.

אופק קהילה הוא יוצר המפרסם את ספריו באופן עצמאי. ספרו הקודם, "הלילה של האוניברסיטה", יצא לאור בעזרת פרויקט מימון המונים בהדסטרט בשנת 2016.

לינק לפרויקט ההדסטרט של הספר

ניתן לתמוך בפרויקט ע"י רכישה מוקדמת של עותק מהספר. ברגע שהפרויקט יסתיים בהצלחה, העותקים יודפסו וישלחו לתומכים.

צילום הכריכה, המופיע בתחילת הטקסט נעשה על ידי קרן בבת גני.

תמונה ראשית: בקבוק מנופץ. תצלום: chuttersnap, ב-unsplash.com

Photo by chuttersnap on Unsplash

קריאה זו התפרסמה באלכסון ב על־ידי אופק קהילה.
§ קריאה |
- דימוי שערבקבוק מנופץ. תצלום: chuttersnap, ב-unsplash.com


תגובות פייסבוק