L.N.Tolstoy_Prokudin-Gorsky

טולסטוי, יסנאיה פוליאנה, פרוקודין-גורסקי

https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Tolstoy#/media/File:L.N.Tolstoy_Prokudin-Gorsky.jpg

באלכסון ב
§ מדיה |