תגית: אנדרה ברטון

די אוחזת עין נייר מקומטת
איש העולם, איש ללא פנים, דאדא