תגית: תופת

די אוחזת עין נייר מקומטת
דנטה, וירגיליוס, ויליאם אדולף בוגרו, הקומדיה האלוהית