1464px-Bartolomeu_Velho_1568

המודל הגיאוצנטרי, תבנית הגופים השמימיים, ברתולומאו וליו

https://en.wikipedia.org/wiki/Geocentric_model#/media/File:Bartolomeu_Velho_1568.jpg

באלכסון ב
§ מדיה |