OmoChild

אומו, ילד, אתיופיה

https://unsplash.com/photos/z8YGuVn1L84

באלכסון ב
§ מדיה |